pondelok 24. októbra 2011

Systém manažérstva kvality

Žijeme v dynamicky meniacom sa svete. Krachujúce štáty, svetové vlády zápasiace s nedôverou občanov. Podniky zápasia s konkurenciou, musia vyrábať viac za menej a akoby nestačilo, stále kvalitnejšie. Hľadajú východisko, maják v rozbúrených vodách, ako takú stabilitu, ... hľadajú systém. Systém, ktorý popisuje veci správnymi menami a hovorí, čo sa má robiť, aby sme dosahovali skvelé výsledky. Systém budujúci a podporujúci kvalitu riadenia spoločnosti, popisujúci kde sme a kam sa chceme dostať.
Čo je to kvalita? Zo všetkých definícií kvality sa mi najviac páči, že kvalita je, keď sa vracia spokojný zákazník a nie tovar. Riadenie tejto kvality má zabezpečiť, aby sa v podniku dostali požiadavky na kvalitu produktu a výrobných, či vývojových procesov medzi hlavné priority. Zdá sa vám, že tlak na kvalitu je moc veľký a systém riadenia  kvality je zbytočný? Ale na začiatku to bola naozaj záležitosť prežitia. Naši predkovia sa učili na vlastných chybách. V snahe zdokonaľovať sa a byť efektívni používali naši predkovia iba osvedčené postupy. Omyly mohli byť osudné. Pri mumifikácii v starovekom Egypte sa bolo treba riadiť týmito predpísanými postupmi, aby balzamovači neskončili na vlastnom stole za nekvalitne vykonanú prácu. Skvelými „systemákmi“ boli Rimania. Museli, aby jednoducho prežili. Rímske cesty postavené na základe štandardných postupov  spájali jednotlivé kúty impéria, fragmenty týchto ciest sa zachovali dodnes. Je známe, že Rimania mali taktiež perfektne organizovanú armádu. Vojny a nedostatok bohužiaľ vo veľkej miere určovali pokrok. Vo vojne ide o veľa a tak systém riadenia kvality putoval storočiami ako súčasť vojenstva a výroby zbraní. Hanibal,Peter Veľký, Fridrich II, Napoleon...
V časoch mieru sa budovali základy riadenia kvality v remeselníckych dielňach. Každá dielňa mala svoju značku, ktorou označovali svoje výrobky a know how sa prenášalo ústne z pokolenia na pokolenie. Remeselník vykonával všetky potrebné manažérske funkcie, a tak dobre vedel čo zákazník chce. Manufaktúry túto rovnováhu výrobca – zákazník narušili, ale už v v priebehu priemyselnej revolúcii sa kvôli zvyšovaní zisku vynorila nová teoretická disciplína, kvalita. V priebehu rokov sa kvalita dostala do polohy pilieru podnikov. Velikáni ako Henry Ford, Tomáš Baťa to rozbalili vo veľkom. Pochopili, že dobrý systém riadenia kvality je predovšetkým o zabezpečení konkurencieschopnosti, a tak o zvýšení zisku .
Bežný pohľad na systém riadenia kvality je chápaný ako luxus, byrokracia a imidž. Bohužiaľ. To čo pochopili Rimania a Ford či Toyoda je v samotnom princípe. Napíš, čo robíš, potom urob to, čo napíšeš. Poskytni viditeľný dôkaz o tom, čo robíš, čo si zapísal (záznam kvality). Urči chyby v procese a príležitosti na zlepšenie. A nakoniec zabezpeč, aby si predišiel problémom v procese v budúcnosti.
Postoj firmy, vedenia (manažmentu) k systému riadenia kvality v spoločnosti je základom pre fungovanie spoločnosti. Stredoveký remeselník vedel ,čo zákazník chce a vedel, ako mu to poskytnúť. Ak nie tak zákazník išiel k susedovi a remeselníkova rodina bola hladná. Musel mať postoj. Oproti tomu v moderných zložitých organizačných štruktúrach podniku sa postoj stráca.
Teória (aj prax) hovorí ,že systém riadenia kvality sa opiera o 8 princípov:
1.Orientácia na zákazníka  - zákazník požaduje výrobok alebo službu v prvotriednej kvalite. Nutná spolupráca vo všetkých kľúčových otázkach.
2.Vodcovstvo – správny vodca inšpiruje  = príležitosti, dôvera, samoriadenie a tímová práca.
3.Zapojenie ľudí – zapojenie zamestnancov do vecí, ktoré sa ich bezprostredne týkajú tak, aby sa dosahovali ciele organizácie.
4.Procesný princíp – uskutočnenie všetkých potrebných krokov k vytvoreniu produktu tak, aby bol zákazník spokojný.
5.Systémový prístup k manažérstvu - jednotlivé procesy identifikované v procesnom prístupe musia byť spoločne riadené ako jeden systém.
6.Neustále zlepšovanie – neustále zdokonaľovanie procesov a činností.
7.Orientácia na fakty pri rozhodovaní – rozhodovanie podporené faktami a dátami.
8.Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi – prepojenie s dodávateľmi od vývoja po sériovú výrobu.
Je dôležité pochopiť, že kvalita a systém riadenia kvality v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Zavedenie tohto systému je dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníka, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu či služby.