štvrtok 8. novembra 2012

Rýchle a efektívne riešenie problémov v automobilovom priemysle.

Riešenie problémov (Problem solving)  nastupuje keď zlyhávajú produkty alebo procesy. Výsledkom snaženia riešenia problému sú nápravné opatrenia vedúce k eliminácií chýb, strát, nedostatkov. Štruktúrované a tímové riešenie problémov nám umožňuje efektívnejšie zbavenie sa zákazníckych reklamácií, chýb a nedostatkov. Stalo sa dôležitou súčasťou firemných kultúr viacerých spoločností.
Hm, a čo je to vlastne problém? Existuje veľa akademických definícií. Môžeme povedať, že je to uvedomenie si ťažkostí alebo prekážok. Problém je niečo, čo môžeme riešiť. Ak nemôžeme niečo urobiť, potom to už nie je problém. Je to dilema. Problém existuje iba vtedy, keď nastane rozpor medzi tým, čo sa skutočne deje, a tým, čo si prajeme, aby sa dialo.
Nástrojov na riešenie problémov  je viacero. Chcel by som rozobrať metódu QRQC  (Quick Response Quality Control) je rýchla odozva kontroly kvality. Hlavná myšlienka je v rýchlej reakcii na vzniknutý problém a ochránenie zákazníka či interných procesov pred zotrvaním v nežiadanej situácií, s dôrazom na tímový prístup. Princíp je rovnaký s metódou  8D avšak 8D je skôr používaná ako nástroj používaný pri komunikácií so zákazníkom v prípade reklamácií. Oproti tomu metóda QRQC sa stala dôležitou zložkou internej kultúry spoločností nielen v automobilovom priemysle.
QRQC sa obvykle  otvára na základe rozhodnutia nadriadeného alebo po zistení problému. Priebeh vývoja sa sleduje pravidelne v presne vymedzený čas pri tabuliach QRQC. Štruktúra je pevne daná internými predpismi spoločnosti.    
1.       Prvým krokom je menovanie, definovanie riešiteľského tímu. Nato aby bol tím funkčný, musia byť jeho členovia z prostredia problému. Vlastník procesu kde sa vyskytol problém je manažér príslušného oddelenia.
2.       Definovanie problému. Zozbierať čo najviac informácií v duchu „Dobre opísaný problém je problém, ktorý je už napoly vyriešený“. Metóda 5W2H, 7 presných otázok a presných odpovedí nám ohraničí danú situáciu.  Vyzerá to takto:
1W - Čo je konkrétny problém?
2W – Kto objavil problém?
3W - Kedy sa problém našiel?
4W - Kde sa problém identifikoval?
5W - Prečo je to problém
1H - Ako sa problém identifikoval?
2H - Koľko dielov bolo chybných?
3.       Určenie okamžitých nápravných opatrení do 24 hodín na základe rýchlej a jednoduchej analýzy tak aby sa zastavilo šírenie nezhôd k smerom k zákazníkovi. Pri analýzach je dôležité zamerať sa na Skutočné miesto (Genba), to znamená ísť fyzicky na miesto kde sa problém odhalil, porovnať skutočné (Genbutsu) chybné a dobré diely, vyrobené  za rovnakých podmienok a pracovať so  skutočnými dátami (Genjitsu). Tím stanový okamžité nápravné opatrenia a kvôli sledovaniu účinnosti zaznamená prvý diel kde boli opatrenia aplikované.
4.       Potom prichádza hľadanie a analýza všetkých možných faktorov prečo nastal problémový stav a faktorov prečo sa problémový stav neodhalil včas. Pre každý faktor sa určí kontrolný bod v ktorom porovnávame skutočný stav so svojim štandardom, s predpísanou hodnotou. Posudzuje sa každý jeden potenciálny faktor z hľadiska jeho vplyvu na problém. Tento prístup nám pomôže pochopiť zdroj problému - koreňovú príčinu. Tie faktory ktoré mali vplyv na problém ďalej analyzujeme použitím metódy 5x prečo, postupným odkrývaním príčiny pýtaním sa za sebou päť krát prečo. Výsledkom je koreňová príčina, ktorú treba odstrániť a definovanie konkrétnych akcií s jasnou zodpovednosťou.
5.        Odstránením koreňovej príčiny -  zdroja vyriešime náš problém tak že sa nebude viac opakovať.
6.       Účinnosť riešenia sa overuje po dobu 30 dní. Pokiaľ sa z vyriešeného problému nepoučíme, podobná situácia sa môže zopakovať. Rovnako ak vznikne rovnaký alebo podobný problém inde v inom závode, môže tímu znalosť riešenia výrazne pomôcť „pri hasení požiaru“. Preto je zakomponované do QRQC aj poučenie z problému alebo Lesson learned. Je to naša externá pamäť na riešenie problémov v minulosti.
7.       Uzavretie QRQC
Dôležitý je prístup ako sa k problému staviame. Ak sa na problém pozeráme ako na možnosť svojho rastu, problémy riešime ľahšie ako niečo čo nás posúva ďalej. Ak beriem problém ako zlo, nepríjemnosť ktorá mi narúša náš komfort v máme živote iba ťažkosti a len si naháňame svoj „vlastný chvost“.